การจัดการอัลบั้ม

คุณสามารถจัดการอัลบั้มของคุณได้ดังต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม

 • คัดลอกภาพถ่ายหรือวิดีโอจากอัลบั้มหนึ่งไปยังอีกอัลบั้ัมหนึ่ง

 • ลบภาพถ่ายหรือวิดีโอออกจากอัลบั้ม

 • ลบอัลบั้ม

 

Ovi Nokia Help info การจัดการอัลบั้ม หมายเหตุ:

โปรดทราบว่าอัลบั้มไม่สามารถใช้งานจากอุปกรณ์ได้ครบทุกรุ่น

 

ในการเปลี่ยนชื่ออัลบั้ม ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. ไฮไลต์ชื่ออัลบั้มในพื้นที่นำทางหรือพื้นที่อุปกรณ์

 2. คลิกขวา และเลือก เปลี่ยนชื่อ

 3. พิมพ์ชื่อใหม่ของอัลบั้ม

 4. กด Enter

 

ในการคัดลอกภาพถ่ายหรือวิดีโอจากอัลบั้มหนึ่งไปยังอีกอัลบั้มหนึ่ง ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. ในพื้นที่นำทางหรือพื้นที่อุปกรณ์ ให้ไฮไลต์ชื่ออัลบั้มที่มีไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอก

 2. ในพื้นที่เนื้อหา ให้ไฮไลต์ภาพถ่ายและวิดีโอที่ต้องการ

 3. ลากไฟล์ไปไว้ในอัลบั้มที่คุณต้องการคัดลอก

 

ในการลบภาพถ่ายหรือวิีดีโอออกจากอัลบั้ม ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. ในพื้นที่นำทางหรือพื้นที่อุปกรณ์ ให้ไฮไลต์ชื่ออัลบั้มที่คุณต้องการลบภาพถ่ายหรือวิดีโอออก

 2. ในพื้นที่เนื้อหา ให้ไฮไลต์ไฟล์ที่ต้องการ

 3. คลิกขวา และเลือก ลบออกจากอัลบั้ม ยืนยันการลบ ภาพถ่ายหรือวิดีโอจะถูกลบออกจากอัลบั้มแต่ยังคงอยู่ในกลุ่ม “ทั้งหมด”

 

ในการลบอัลบั้ม ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. ไฮไลต์ชื่ออัลบั้มในพื้นที่นำทางหรือพื้นที่อุปกรณ์

 2. คลิกขวา และเลือก ลบ ยืนยันการลบ อัลบั้มจะถูกลบออกไป แต่ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่่อยู่ในอัลบั้มนั้นจะยังคงแสดงอยู่ในกลุ่ม “ทั้งหมด”

การจัดการอัลบั้ม