Översikt över Meddelanden

I Meddelanden kan du göra följande:

 • Kopiera alla meddelanden på enheten till datorn när du ansluter enheten till datorn.

 • Läsa meddelanden som är lagrade på datorn.

 • Behålla kopior av meddelanden på datorn även om du raderar dem på enheten.

 • Visa meddelanden på enheten när den är ansluten till datorn.

 • Skicka meddelanden till enskilda personer eller till kontaktgrupper.

 • Svara på och vidarebefordra meddelanden som du tagit emot.

 • Hantera meddelanden, till exempel radera meddelanden eller sortera dem i smarta grupper.

 • Snabbt hitta meddelanden som du har skickat eller tagit emot genom att filtrera meddelanden som är lagrade på datorn eller enheten.

 • Ha koll på nya meddelanden:

  • Siffran över meddelandeikonen i det övre navigeringsfältet visar hur många olästa meddelanden som finns på enheten.

  • När du får ett nytt meddelande visas en avisering i meddelandefältet i Windows, längst till höger i aktivitetsfältet.

 

Se även:

Öppna Meddelanden

Översikt över Meddelanden