Informacje o grupach inteligentnych

W widoku Wiadomości nie ma potrzeby ręcznego układania wiadomości w tradycyjną strukturę folderów. W zamian można korzystać z grup inteligentnych do grupowania wiadomości o wspólnych cechach w oparciu o zestaw kryteriów. Wiadomości spełniające kryteria (na przykład nieprzeczytane wiadomości lub wiadomości odebrane w trakcie konkretnego tygodnia) są wówczas wymienione w ramach wspólnego nagłówka grupy inteligentnej.

Zawartość grup inteligentnych jest aktualizowana automatycznie. Z tego względu wiadomość może być najpierw uwzględniona w grupie inteligentnej o nazwie Dzisiaj, skąd następnie zostanie automatycznie przeniesiona do grupy inteligentnej o nazwie Bieżący tydzień.

Oprócz predefiniowanych grup inteligentnych można tworzyć grupy inteligentne zgodnie z własnymi potrzebami, na przykład grupę inteligentną na wiadomości odebrane od konkretnej osoby.

Ovi Nokia Help info Informacje o grupach inteligentnych Uwaga:

Grup inteligentnych można używać tylko dla wiadomości zapisanych w komputerze. Grupy inteligentne nie mają zastosowania do wiadomości w urządzeniu. Przeglądając wiadomości z urządzenia, można je filtrować w celu łatwiejszego odnalezienia konkretnej wiadomości. Więcej informacji zawiera temat Filtrowanie wiadomości.

 

Przeglądając wiadomości zapisane w komputerze:

  • Kliknij grupę Wszystkie, aby przejrzeć wszystkie wiadomości zapisane w komputerze.

  • Kliknij dowolną grupę inteligentną wymienioną poniżej grupy Wszystkie, aby przejrzeć tylko wiadomości należące do danej grupy.

 

Po kliknięciu w obszarze nawigacji nazwy grupy inteligentnej wyświetlana jest lista wiadomości zawartych w tej grupie. Kliknięcie dowolnej wiadomości w obszarze wyświetlania pozycji powoduje wyświetlenie treści wiadomości w obszarze treści.

Zobacz również:

Tworzenie grupy inteligentnej

Edytowanie grupy inteligentnej

Usuwanie grupy inteligentnej

Informacje o grupach inteligentnych