Rozwiązywanie konfliktów dotyczących synchronizacji

W trakcie synchronizacji kontaktów mogą wystąpić konflikty między informacjami zapisanymi w urządzeniu, w pakiecie Nokia Ovi Suite, na Twoim koncie Nokia i w oprogramowaniu do zarządzania danymi (takim jak Microsoft Outlook). Tak może się zdarzyć, jeśli na przykład numer telefonu komórkowego kontaktu został zmieniony w urządzeniu i w pakiecie Nokia Ovi Suite.

WZMIANKA O ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW SYNCHRONIZACJI

Jeśli podczas synchronizacji kontaktów wystąpią jakieś konflikty, pakiet Nokia Ovi Suite zgromadzi wszystkie skonfliktowane kontakty i wyświetli je w obszarze nawigacji, w inteligentnej grupie Konfliktów synchronizacji.

Ovi Nokia Help info Rozwiązywanie konfliktów dotyczących synchronizacji Uwaga:

 Ta inteligentna grupa będzie widoczna tylko wtedy, gdy wystąpią jakieś konflikty synchronizacji. Nazwy grupy inteligentnej nie można zmieniać, nie można też edytować ani usuwać tej grupy.

 

 

Aby rozwiązać konflikty synchronizacji kontaktów:

  1. W obszarze nawigacji kliknij Konflikty synchronizacji i wybierz kontakt, którego konflikty chcesz rozwiązać. Szczegóły kontaktu pojawią się w obszarze treści.

 

Ovi Nokia Help info Rozwiązywanie konfliktów dotyczących synchronizacji Uwaga:

Oprócz nazwy kontaktu widoczne będą tylko te jego szczegóły, które są w konflikcie.

  1. Wybierz odpowiednie alternatywy dla szczegółów z konfliktami, następnie kliknij Zapisz. Możesz też zignorować konflikt przez wybór innego kontaktu lub grupy kontaktów, a później wrócić do rozwiązania pominiętego konfliktu.

 

Kontakty zostaną zsynchronizowane automatycznie po rozwiązaniu ostatniego konfliktu w inteligentnej grupie Konflikty synchronizacji.

Rozwiązywanie konfliktów dotyczących synchronizacji