Grupowanie kontaktów

Aby uporządkować swoje kontakty, dzieląc je na grupy, możesz użyć grup kontaktów, które są już gotowe w programie Nokia Ovi Suite, skorzystać z grup utworzonych przez siebie w urządzeniu albo też utworzyć nowe grupy w programie Nokia Ovi Suite. Predefiniowane grupy kontaktów to Rodzina, Przyjaciele oraz Praca. Nazwy tych grup można zmieniać, a same grupy usuwać.

Po kliknięciu nazwy grupy kontaktów wyświetlana jest lista kontaktów należących do tej grupy. Pierwszy kontakt na liście pokazany jest w obszarze treści.

Ovi Nokia Help info Grupowanie kontaktów Uwaga:

Obszar nawigacji w Kontaktach zawiera także grupę o nazwie Niedawno zaktualizowane. To grupa inteligentna zawierająca wszystkie kontakty, które zostały zmodyfikowane podczas ostatniej synchronizacji. Nazwy grupy inteligentnej nie można zmieniać, nie można też edytować ani usuwać tej grupy. Więcej szczegółów dotyczących synchronizacji kontaktów zawiera temat Informacje o synchronizowaniu kontaktów.

 

Aby utworzyć grupę:

 1. Kliknij opcję Utwórz grupę kontaktów w obszarze nawigacji lub urządzenia. Spowoduje to utworzenie w obszarze grupy o domyślnej nazwie, na przykład Grupa 1.

 2. Aby zmienić nazwę grupy, kliknij dwukrotnie jej tytuł i wpisz nową nazwę.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić nową nazwę grupy. Pamiętaj, że nazwy wszystkich grup muszą być unikatowe.

Nowa grupa zostanie dodana na końcu listy grup. Po następnym otwarciu widoku Kontakty grupy będą wymienione w kolejności alfabetycznej.

 

Aby dodać kontakt do grupy:

 1. Kliknij opcję Wszystkie w obszarze nawigacji lub urządzeń.

 2. Wybierz jeden lub większą liczbę kontaktów w obszarze wyświetlania pozycji. Aby wybrać sąsiednie kontakty, kliknij pierwszy kontakt, następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatni kontakt. Aby wybrać niesąsiadujące ze sobą kontakty, kliknij pierwszy kontakt, następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj dodatkowe kontakty.

 3. Przeciągnij kontakt do żądanej grupy. Zauważ, że możesz przeciągać kontakty między obszarami nawigacji i urządzeń.

Ovi Nokia Help tip Grupowanie kontaktów Wskazówka:

Kontakt może należeć jednocześnie do wielu grup.

 

Aby usunąć kontakt z grupy:

 1. Kliknij nazwę grupy kontaktów w obszarze nawigacji lub urządzenia.

 2. Wybierz jeden lub większą liczbę kontaktów w obszarze wyświetlania pozycji. Aby wybrać sąsiednie kontakty, kliknij pierwszy kontakt, następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatni kontakt. Aby wybrać niesąsiadujące ze sobą kontakty, kliknij pierwszy kontakt, następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj dodatkowe kontakty.

 3. Wybierz opcję Edycja > Usuń z tej grupy.

 4. W otwartym oknie dialogowym kliknij Tak.

Kontakt zostanie usunięty z grupy, ale nie z komputera ani urządzenia.

Ovi Nokia Help tip Grupowanie kontaktów Wskazówka:

Gdy aktywny jest tryb edycji, kontakt można także przeciągnąć z grupy do folderu Wszystkie, co spowoduje jego usunięcie z danej grupy.

 

Aby usunąć grupę:

 1. Wybierz grupę kontaktów w obszarze nawigacji lub urządzenia.

 2. Wybierz Edycja > Usuń.

 3. W otwartym oknie dialogowym kliknij Tak.

Grupa zostanie trwale usunięta, ale należące do niej kontakty pozostaną zapisane na komputerze lub w urządzeniu.

Ovi Nokia Help info Grupowanie kontaktów Uwaga:

Grup kontaktów nie można przywracać.

Zobacz również:

Sortowanie kontaktów

Grupowanie kontaktów