Meldinger, oversikt

I Meldinger kan du gjøre følgende:

 • Kopiere alle meldingene i enheten til datamaskinen når du kobler enheten til datamaskinen.

 • Lese meldingene som er lagret på datamaskinen.

 • Beholde kopier av meldingene på datamaskinen selv om de slettes fra enheten.

 • Vise meldingene fra enheten når enheten er koblet til datamaskinen.

 • Sende meldinger til enkeltpersoner eller kontaktgrupper.

 • Besvare og videresende mottatte meldinger.

 • Administrere meldinger, for eksempel ved å organisere meldinger i smartgrupper og slette meldinger.

 • Enkelt finne meldinger du har sendt eller mottatt ved å filtrere meldingene som er lagret på datamaskinen eller i enheten.

 • Slik holder du rede på nye meldinger:

  • Tallet som vises over meldingsikonet øverst i navigeringsfeltet, viser hvor mange uleste meldinger du har i enheten.

  • Når du mottar nye meldinger, vises et varsel i systemstatusfeltet i Windows til høyre på oppgavelinjen.

 

Se også:

Åpne Meldinger

Oversikt over Meldinger