Oversigt over Billeder

Under Billeder kan du gøre følgende:

  • Få vist de billeder og videoklip, der er gemt på enheden og i billedbiblioteket i Nokia Ovi Suite.

  • Kopiere billeder og videoklip mellem enheden og billedbiblioteket.

  • Føje billeder og videoklip til billedbiblioteket fra en mappe på computeren.

  • Organisere billederne og videoklippene i albummer, som du har oprettet.

 

Med Billeder kan du have et billedbibliotek på computeren og se billeder og videoklip på Nokia-enheder. I enhedsområdet vises de enheder, der aktuelt er tilsluttet, hvilken af dem der i øjeblikket er aktiveret samt status for igangværende aktiviteter.

Nokia Ovi Suite understøtter billedfiler i formaterne .jpg og .jpeg og videofiler i formaterne .mp4, .3gp, .3gpp, .avi, .wmv og .mpe. Bemærk, at nogle af disse videofiltyper kan indeholde videoformater, der ikke understøttes af Nokia Ovi Suite.

Ovi Nokia Help info Oversigt over Billeder Bemærk!

Enkelte enheder understøtter ikke alle funktioner i Nokia Ovi Suite. Derfor kan det forekomme, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne Hjælp-funktion, ikke er tilgængelige til den enhed, du bruger.

 

Se også:

Åbning af Billeder

Visningstilstande

Ændring af indstillinger for billeder og videoklip

Oversigt over Billeder